De dygtige bryllupsfotografer
 
Der er sket meget med bryllupsbillederne siden vores forældre blev viet. Bryllupsbillederne er blevet til reklamebilleder og modefotografi og de danske bryllupsfotografer er vilde med denne nye stil, hvor baggrunden kan være en fabriksbygning eller en væg med grafitti. Selvfølgelig er det dejligt med moderne billeder, men husk du skal kigge på disse billeder, resten af dit liv, så hvad der er moderne lige nu, er helt sikkert yt om nogle år. Derfor vælg en bryllupsfotograf, der udover de moderne modebilleder lignende billeder også kan leverer de helt klassiske, I vil ikke fortryde det om nogle år, tænk på at 80`ernes hotte bryllupsbilleder, var et billede af en gom der kiggede ned i brudens kavalergang.
Sophiendal ligger i Søhøjlandet mellem Skanderborg, Silkeborg og Aarhus. ... I 1965 købte entreprenør Erik Christensen godset og restaurerede bygningerne. Godset består af 600 ha hvoraf hovedparten ligger i Veng. Slottet blev opført i 1870-erne og anvendes til slotshotel. 
Sophiendal Gods ligger i søhøjlandet mellem Ejer Bavnehøj og Himmelbjerget. Her er vidtstrakte skove, søer og å. I skoven kan man møde kronhjorte og ørne. Bag godset ligger landets ældste hus. 

Sophiendal Gods, Skanderborg, Jylland. Slotsophold, Weekendophold og romantisk ophold på unikt slotshotel.
Sophiendal hed tidligere Veng Kloster og er som en af landets ældste virksomheder stiftet i 1058. Meget tyder på, at der allerede i tidlig middelalder har ligget en kongelig ejendom i Veng. Krøniken fortæller, at det var Valdemar den Stores forfædre, der skænkede jord til Benediktinernes kloster i 1000-tallet. Da de gamle bygninger i 1875 blev revet ned for at give plads for den nuværende hovedbygning, fandt man i fundamenterne rester af bjælker, der bærer tydelige spor af at være angrebet af ild.
Klosteret blev efter reformationen til Venggaard, som det hed indtil 1768. Veng klosterkirke er landets ældste hus. Allerede på Valdemar den Stores tid var klosteret i forfald, og fra året 1158 har vi overleveret, at der boede tre munke i klosteret, og at abbedens liv langtfra var dadelfrit. I 1165 slog nogle cisterciensermunke sig for kort tid med pavens billigelse ned i Veng Kloster med englænderen Briennus som abbed. 1168 flyttede munkene videre til Kalv Ø, der er del af Ring Kloster, og i 1217 stadfæstede paven Øm Klosters besiddelse af Veng kirke.
  Flere bevarede mageskiftebreve giver oplysninger om Venggaard. I 1236 ser vi således, at abbeden i Øm Kloster overdrog Niels Mogensens sønner Øm Klosters rettigheder i »Sauebrock« og »Søehollt« for en tredjedel i »Wenngegaardt«. I 1471 og 1484 nævnes gården igen under Øm Klosters gods.
  Idet 16. århundrede møder vi gården i et sandemandsbrev fra 1546, og dernæst træffer vi den i jordebogen af 1573, samme år som det frie birk med Veng sogn oprettes. I jordebogen kaldes Gården Wengitgaardt, og hørte gennem Øm klostergods til kronen.
 
Rosenkrantz, Gottlob Emil Georg Frederik Baron, 1803-84, Stiftamtmand, Søn af Kapitajn Jørgen Baron R. og Frederikke f. v. Marqvard fødtes 19. Maj 1803 i Hessen, Student fra Herlufsholm, juridisk Kandidat, Avskultant i Rentekammeret og Kaptajn i Kongens Livkorps. 1835-36 foretog han en Udenlandsrejse til Tyskland og Frankrig i 2 år uden at opgive sin Stilling i Rentekammeret, Amtmand over Ringkjøbing, Thisted og Viborg til 1879. Udnævnt til Gehejmekonferensraad, Kammerjunker, Hofjægermester, Kammerherre, Kommandør af Danebrog og fik Storkorset. Medlem af jyske Stænderforsamling 1842-46, Medlem af Rigsraadets Landsting 1864-66, hvor han var en af fædrene til landets første grundlov. Han var ejer af Sophiendal og Liselund på Møn og døde 1884. 1843 ægtede han Elisabeth Louise Baronesse Rosenkrantz.    
Ved godsejer Jensens død i høj alder 1964 var bygningerne i stærkt forfald. Den smukt dekorerede hall var indrettet til kornmagasin og rottet færdedes overalt. Sophiendal blev i 1966 solgt af arvingerne til entreprenør Erik Christensen, Skovlunde. Han udførte en væsentlig modernisering af slottet indlagde centralvarme og satte avlsbygningerne i stand. Godset blev drevet med kvæg og jagtvæsen. Dyrehaven stammer fra den tid.I 1975 købte Linde Jacobsen godset. Rentebyrden overhalede indtægterne, hvorfor ejendommen i 1980 måtte sælges på auktion til Landsretssagfører Orla Lokdam, der købte som panthaver. Sagføreren solgte i 1989 til Sophiendal A/S ved bager H P From. I 1994 kom aktierne igen på Lokdam familiens hænder. Slottet er nu indrettet som hotel med restaurant og har en butik med brugskunst og vin. Arealet er 418 ha heraf 203 ha landbrug, 171 ha skov og 44 ha natur.Forfatteren Leif Davidsen har boet på Sophiendal og skrevet romaner her.

You may also like

Back to Top